Διαφήμιση

Κεντρική κατανομή


Κεντρική κατανομή Ελαχιστοποίηση

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ της 27 Σεπτ. /7 Νοεμ. 1985 (ΦΕΚ Δ'631) Τεχνικός Κανονισμός για τον τρόπο κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης σε κτίρια που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας ιδιοκτησίες.

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρ. 6 του Νομ. 1512/1985 (ΦΕΚ 4/Α) και ειδικότερα την παρ. 7 αυτού.
2. Τις διατάξεις του Νομ. 1558/1985 "Κυβέρνηση και Κυβερνητικά όργανα" (ΦΕΚ 137/Α).
3. Την υπ' αριθ. 708/1985 γνωμοδότηση του Συμβουλίου της Επικρατείας, με πρόταση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε:


1. ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ


Άρθρο 1.

1. ΓΕΝΙΚΑ

1.1. Ο κανονισμός αυτός αφορά στον τρόπο κατανομής ανά ιδιοκτησία των δαπανών κεντρικής θέρμανσης κτιρίων που περιλαμβάνουν περισσότερες της μιας οριζόντιες ιδιοκτησίες.
1.2. Η Κεντρικής θέρμανση των κτιρίων της προηγουμένης περίπτωσης (1.1.) είναι κοινόχρηστο αγαθό και ο τρόπος κατανομής των δαπανών της στις επί μέρους ιδιοκτησίες γίνεται ως εξής:


2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΩΝ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

2.1. Στοιχεία του κτιρίου

2.1.1. Ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου

Qβ.ολ .

Qβ.ολ = Qολ -Σ (QFi + Qαi)
iQολ.     (KcαΙ/h) οι ολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου, όπως προκύπτουν από την μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (Ι)
i(-)     δείκτης της κάθε ιδιοκτησίας που από τη μελέτη προβλέπεται ότι θερμαίνεται.
QFi     (ΚcαΙ/h) : οι θερμικές απώλειες δια μέσου των εξωτερικών ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα κ.α.) της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (Ι).
Qαi     (ΚcαΙ/h) οι θερμικές απώλειες χαραμάδων των εξωτερικών ανοιγμάτων της ιδιοκτησίας i όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου.
(Ι)     Συμπεριλαμβάνονται οι προσαυξήσεις λόγω προσανατολισμού διακοπών κλπ.2.1.2. Ειδικές βασικές απώλειες του κτιρίου.


QΒ . ολ
qβ = ---------
ΣVi
i


όπου Vi fi . εi + ---- . (Ι-Σfi . εi) . 100

όπου Μi η διαφορά ενδείξεων του μετρητή της ιδιοκτησίας i ανάμεσα
στην τελευταία και την προηγουμένη καταγραφή. Η παραπάνω σχέση καλύπτει και την περίπτωση που θα συμβεί προσωρινή διακοπή στη θέρμανση μιας ή περισσοτέρων ιδιοκτησιών λ από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, θα είναι Μλ = 0, οπότε η παραπάνω σχέση γίνεται για τις ιδιοκτησίες λ.

πλ = fλ . ελ . 100


3.2. Έκτακτες δαπάνες

Η κατανομή των έκτακτων δαπανών γίνεται με τα παρακάτω ποσοστά π(%)

π.i = εi . 100

που ισχύουν και στην περίπτωση των κτιρίων με μετρητές θερμότητας και στην περίπτωση κτιρίων χωρίς τέτοιους μετρητές, καθώς και για τις ιδιοκτησίες λ που η παροχή θέρμανσης από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης διακόπτεται προσωρινά.

3.3. Κατανομή δαπανών σε ειδικές περιπτώσεις.

3.3.1. Ιδιοκτησίες στις οποίες παρέχεται από τον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτητών της οικοδομής, η δυνατότητα να αποσυνδεθούν μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου και που διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση δεν επιβαρύνονται ούτε με δαπάνες λειτουργίας ούτε με έκτακτες δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.
"Ανεξαρτήτως σχετικής προβλέψεως στον κανονισμό σχέσεων των συνιδιοκτητών του κτιρίου, οι διατάξεις της ανωτέρω παραγράφου ισχύουν και σε ιδιοκτησίες οι οποίες αποσυνδέονται μόνιμα από το δίκτυο κεντρικής θέρμανσης του κτιρίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 2 του Π.Δ. 420/1987 και διαθέτουν ανεξάρτητη μόνιμη εγκατάσταση θέρμανσης με χρήση αερίων καυσίμων."

***Το εντός ""εδάφιο προστέθηκε με την παρ.11 του άρθρου 30 του
Ν.3175/2003 (ΦΕΚ Α 207)

Οι συντελεστές εi των υπόλοιπων ιδιοκτησιών θα αναμορφώνονται σε:

Ι
εi = εi . -----
Ι-Σεα

i διάφορο του α

όπου α οι ιδιοκτησίες που θα αποσυνδεθούν μόνιμα και θερμαίνονται με ανεξάρτητη εγκατάσταση θέρμανσης. Τα ποσοστά κατανομής π των έκτακτων δαπανών και των δαπανών λειτουργίας στις ιδιοκτησίες i που θα παραμείνουν σε σύνδεση με το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης υπολογίζονται πάντοτε με τις σχέσεις των παρ. 3.1.1., 3.1.2. και 3.2. αλλά με τους αναμορφωμένους συντελεστές ε'i στη θέση των εi. Οι ιδιοκτήτες των ιδιοκτησιών που θα αποσυνδεθούν με τον παραπάνω τρόπο από το δίκτυο της κεντρικής θέρμανσης είναι υποχρεωμένοι να μονώσουν τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από την ιδιοκτησία τους. Οι δαπάνες μόνωσης των παραπάνω σωλήνων, καθώς και οι έκτακτες δαπάνες της ιδιοκτησίας θα βαρύνουν τον ιδιοκτήτη της.

Οι υπόλοιπες έκτακτες δαπάνες που ενδέχεται να προκύψουν επειδή αποσυνδέθηκε μόνιμα μία ή περισσότερες ιδιοκτησίες κατανέμονται σε όλες τις ιδιοκτησίες, ανάλογα με τα ποσοστά πi που ίσχυαν πριν από την αποσύνδεση.

3.3.2. Ιδιοκτησίες, που η θέρμανσή τους δεν προβλέπεται από τη μελέτη, δεν επιβαρύνονται με δαπάνες κεντρικής θέρμανσης.

4. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ fi

Ο συντελεστής fi υπολογίζεται από τη σχέση.

fi = ω (χ' - y - z)

Οι τιμές των συντελεστών ω,χ,y και z δίνονται παρακάτω.

4.1. Τιμές του ω

4.1.1. Κτίρια με θερμομόνωση σύμφωνη με το σχετικό κανονισμό και για
- ιδιοκτησίες στο ισόγειο ή ημιυπόγειο:
ω = 0,60
- ιδιοκτησίες σε ενδιάμεσο όροφο : ω = 0,65
- τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες δηλαδή εκείνες που το 50% τουλάχιστον της
οροφής ή του δαπέδου τους αποτελεί εξωτερική επιφάνεια : ω = 0,55

4.1.2. Κτίρια χωρίς θερμομόνωση σύμφωνη με το σχετικό κανονισμό και για

- ιδιοκτησίες στο ισόγειο ή ημιυπόγειο:
ω = 0,50
- ιδιοκτησίες σε ενδιάμεσο όροφο : ω = 0,55
- τις υπόλοιπες ιδιοκτησίες όπως χαρακτηρίζονται στην παρ. 4.1.1.:ω =45

4.2. Τιμές του χ

Για ιδιοκτησίες μέσα από τις οποίες:

- Διέρχονται σωληνώσεις του δικτύου διανομής για περισσότερα από τα 2/3 των θερμαντικών σωμάτων :χ=0
- Δεν διέρχονται σωληνώσεις του δικτύου διανομής ή διέρχονται για λιγότερα από το 1/3 των θερμαντικών σωμάτων :χ=0,06
- Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις διέλευσης σωλήνων του δικτύου :χ=0,03

4.3. Τιμές του Υ
Για ιδιοκτησία εμβαδού F που είναι:

F >= 110 m2 :y = 0
75 m2 <= F < 110 m2 :y = 0,04
40 m2 <= F < 75 m2 :y = 0,08
F < 40 m2 :y = 0,12

4.4. Τιμές του Ζ

Fεξ.i
Αν σF = -------- και όπου:

F εξ.i: η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i, χωρίς την οροφή και το δάπεδο.
F παρ.i : η συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i, χωρίς
την οροφή και το δάπεδο για ιδιοκτησία με σF:


σF <= 0,20 :Ζ=0
0,20 < σF <= 0,35 :Ζ=0,05
0,35 < σF <=0,50 :Ζ=0,10
0,50 < σF <= 0,65 :Ζ=0,15
σF > 0,65 :Z=0,20

Κατά τον υπολογισμό της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας συνυπολογίζεται και η επιφάνεια που συνορεύει με χώρους που δε θερμαίνονται (κοινόχρηστοι χώροι, αποθήκες, φρεάτια ανελκυστήρων κ.α.), αφού πολλαπλασιαστεί με το συντελεστή 0,5.


Άρθρο 2.

1. Η μελέτη κατανομής δαπανών κεντρικής θέρμανσης συντάσσεται από μηχανικό, που έχει από τις διατάξεις που ισχύουν δικαίωμα σύνταξης μελετών κεντρικής θέρμανσης και περιλαμβάνει τους αναγκαίους υπολογισμούς σύμφωνα με το προηγούμενο άρθρο και του πίνακα κατανομής ποσοστών συμμετοχής της κάθε ιδιοκτησίας στις δαπάνες κεντρικής θέρμανσης (λειτουργίας και έκτακτες) όπως το υπόδειγμα που δημοσιεύεται με το παρόν δ/γμα.

Η συμπλήρωση της στήλης (θερμαντική επιφάνεια των σωμάτων) και της ένδειξης ΙΣΧΥΣ ΛΕΒΗΤΑ, που φαίνονται στον πίνακα είναι προαιρετικά.

2. Η μελέτη αυτή συνυποβάλλεται στην αρμόδια Πολεοδομική Υπηρεσία μαζί με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά για την έκδοση της οικοδομικής άδειας.

3. Οποιαδήποτε μεταβολή στην επιφάνεια ή το είδος των θερμαντικών σωμάτων κατά το στάδιο της κατασκευής ή και οποτεδήποτε μεταγενέστερα επιβάλλει την τροποποίηση του πίνακα κατανομής με ευθύνη και δαπάνες του πραγματοποιούντος τη μεταβολή.

4. Ο επιμερισμός των δαπανών της κεντρικής θέρμανσης στους κατά νόμο υπόχρεους μπορεί να γίνεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο που μεταγράφεται, περιλαμβανόμενος στον κανονισμό των σχέσεων των συνιδιοκτησιών της οικοδομής.ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

Ι. ΣΥΜΒΟΛΑ
----------

Qολ (ΚcαΙ/h)     Οι ολικές θερμικές απώλειες του κτιρίου, όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (Ι).
i (--)     Δείκτης της κάθε ιδιοκτησίας που από τη μελέτη προβλέπεται ότι θερμαίνεται.
QFi (KcαΙ/h)     Οι θερμικές απώλεις δια μέσου των εξωτερικών ανοιγμάτων (πόρτες, παράθυρα κ.α.) της ιδιοκτησίας i, όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου (Ι)
Qαi (ΚcαΙ/h)     Οι θερμικές απώλειες χαραμάδων των εξωτερικών ανοιγμάτων, όπως προκύπτουν από τη μελέτη θέρμανσης του κτιρίου.
QΒολ (ΚcαΙ/h)     Οι ολικές βασικές απώλειες του κτιρίου
qΒ (ΚcαI/h)     Οι ειδικές βασικές απώλειες του κτιρίου
Vi (m3)     Ο όγκος της ιδιοκτησίας i
Qi (KcαΙ/h)     Θερμικές απώλειες που επιβαρύνουν την ιδιοκτησία i
εi (-)     Συντελεστής επιβάρυνσης της ιδιοκτησίας i
F εξ.i (m2)     Η εξωτερική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i (συμπεριλαμβάνεται και η επιφάνεια που συνορεύει με χώρους που δεν θερμαίνονται αφού πολλαπλασιαστεί με συντελεστή 0,5) χωρίς την οροφή και το δάπεδο.
F παρ.i(m2)     Η συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησίας i χωρίς την οροφή και το δάπεδο
σFi (-)     Ο λόγος της εξωτερικής παράπλευρης επιφάνειας προς τη συνολική παράπλευρη επιφάνεια της ιδιοκτησία i (Fεξ . Fπαρ.i).
ω (-)     Συντελεστής σχετικός με την ύπαρξη ή όχι θερμομόνωσης σύμφωνα με τον κανονισμό και τη θέση της ιδιοκτησίας στο κτίριο.


Άρθρο 4.

Η ισχύς του παρόντος δ/τος αρχίζει:

α) για την παρ. 2 του άρθρ. 2 δύο μήνες μετά τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

β) για τις λοιπές διατάξεις από τη δημοσίευση του παρόντος στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
footer_pandeixe